SPOLEK ZEMĚMĚŘIČŮ BRNO
               Moravské náměstí 1, 602 00 Brno, Česká republika

Program jubilejních 40.geodetických informačních dnů v Brně

ÚTERÝ 9. LISTOPADU 2004
9:00 - 10:00Prezence účastníků, zahájení výstavy
10:00SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 40. GID
10:00 - 12:001.blok přednášek - KATASTR NEMOVITOSTÍ I.
12:00 - 13:00oběd
13:00 - 14:302.blok přednášek - KATASTR NEMOVITOSTÍ II.
14:30 - 14:45přestávka
14:45 - 16:303.blok přednášek - POZEMKOVÉ ÚPRAVY
16:15 - 16:30přestávka
16:30 - 17:304.blok přednášek - SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ A ZNALECTVÍ
od 19:00SPOLEČENSKÝ VEČER

STŘEDA 10. LISTOPADU 2004
9:45 - 11:155.blok přednášek - INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE
11:15 - 11:30přestávka
11:30 - 13:006.blok přednášek - GIS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
13:00UKONČENÍ 40. GID
13:00 - 14:00oběd


Jubilejní 40. geodetické informační dny

navazují na tradici Brněnských burz pořádaných pravidelně od roku 1962 v Brně. Cílem je odborné a společenské setkání širší odborné zeměměřické veřejnosti nad diskutovanými aktuálními tématy katastru nemovitostí, pozemkových úprav, soudního inženýrství a znalectví, inženýrské geodézie a územního plánování a GIS. Veřejnost bude seznámena v rámci doprovodné výstavy s novinkami technologií, softwaru, přístrojového vybavení, literatury pro geodetickou praxi.

Seminář je určen pro:
 • pracovníky katastrálních a pozemkových úřadů,
 • pracovníky orgánů státní správy a samosprávy, obcí přicházejících do styku s problematikou katastru nemovitostí, pozemkových úprav, stavební činností, apod.,
 • podnikatele, investory, developery, zemědělská družstva, akciové společnosti, samostatně hospodařící zemědělce a vlastníky zemědělské půdy,
 • oprávněné zeměměřické inženýry, projektanty,
 • soudní znalce, komerční právníky a advokáty, realitní kanceláře,
 • organizace z úseku vodního hospodářství a dopravy

Na semináři se budou mimo jiné prodávat CD z minulých úspěšných odborných seminářů cena á 200,-Kč bez DPH.


Témata přednášek a diskusí

ÚTERÝ 9. LISTOPADU 2004

Slavnostní zahájení

 • Karel Večeře (ČÚZK)
  ÚVODNÍ PROJEV
 • Jelena Hudcovská (ÚGKK SR)
  ÚVODNÍ PROJEV
 • Milan Klimeš, František Hofman
  HISTORIE A SOUČASNOST BRNĚNSKÝCH BURZ

1. blok přednášek - KATASTR NEMOVITOSTÍ I.

 • Vít Suchánek (ČÚZK)
  ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KATASTRU NEMOVITOSTÍ V SOUVISLOSTI S ROZVOJEM IT A VAZBA NA DALŠÍ SYSTÉMY STÁTNÍ SPRÁVY
 • Jan Řezníček (Zeměměřický úřad)
  DATABÁZE BODOVÝCH POLÍ ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU
 • Milena Procházková (ČÚZK)
  SOUČASNÝ STAV A BUDOUCNOST KMD
   
 • Firemní prezentace
 • Diskuse

Polední přestavka 12:00 - 13:00


2. blok přednášek - KATASTR NEMOVITOSTÍ II.

 • Josef Jirman (ČÚZK)
  DÁLKOVÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM O ŘÍZENÍ A NAHLÍŽENÍ DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ
 • Oldřich Pašek (ČÚZK)
  MĚŘENÍ V S-JTSK V PROSTORECH DOPOSUD DOKUMENTOVANÝCH V KN HISTORICKÝMI GRAFICKÝMI NEBO ČÍSELNÝMI FORMAMI KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU
 • Dušan Ferianc (ÚGKK SR)
  BUDOVÁNÍ SÍTĚ WAN A SÍTĚ PERMANENTNÍCH STANIC NA SLOVENSKU
 • moderovaná diskuse
  PŘEJÍMÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ GPS DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ
   
 • Firemní prezentace
 • Diskuse

Přestávka 14:30 - 14:45

3. blok přednášek - POZEMKOVÉ ÚPRAVY

 • Kamil Kaulich (ÚPÚ Praha)
  NESMĚŇOVANÉ POZEMKY PŘI OBNOVĚ KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU CESTOU POZEMKOVÝCH ÚPRAV
 • Milan Pavlík (Agroprojekt PSO Brno)
  NESMĚŇOVANÉ POZEMKY PŘI OBNOVĚ KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU CESTOU POZEMKOVÝCH ÚPRAV Z POHLEDU VYHOTOVITELE
 • Bohuslav Volný ( ZKI Brno)
  NESMĚŇOVANÉ POZEMKY PŘI OBNOVĚ KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU CESTOU POZEMKOVÝCH ÚPRAV Z POHLEDU KÚ
 • Matúš Siman (Komora pozemkových úprav SR)
  ČINNOST GEODETŮ PŘI POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH NA SLOVENSKU
   
 • Firemní prezentace
 • Diskuse
Přestávka 16:15 - 16:30

4. blok přednášek - SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ A ZNALECTVÍ

 • Albert Bradáč (VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství)
  PROBLEMATIKA SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ A OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ V ČR
 • Václav Kellner (soudní znalec v oboru KN, Karlovy Vary)
  PŘÍČINY A SOUDNÍ DOHRY SPORŮ V OBLASTI KATASTRU NEMOVITOSTÍ
 • Ladislav Plánka (VUT v Brně)
  POSUZOVÁNÍ PROJEKTŮ VELKÝCH DOPRAVNÍCH STAVEB Z HLEDISKA GEOGRAFIE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
   
 • Diskuse

SPOLEČENSKÝ VEČER od 19:00 hod


STŘEDA 10. LISTOPADU 2004

5. blok přednášek - INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE

 • Jaromír Procházka, Pavla Vobořilová (ČVUT v Praze)
  URČOVÁNÍ SVISLÝCH POSUNŮ A NÁKLONŮ NOSNÉ KONSTRUKCE VLADISLAVSKÉHO SÁLU NA PRAŽSKÉM HRADĚ
 • Igor Žižka, Michal Pavlík (GEFOS Praha)
  MOŽNOSTI LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ PRO DOKUMENTACI MONOLITICKÝCH A OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
 • Štefan Lukáč, Jozef Kožár, Zuzana Balgová (STU Bratislava), Vladimír Grof (GeoExperts spol. s r.o.)
  MERANIE, MONITOROVANIE A VYHODNOCOVANIE DEFORMÁCIÍ VODNÉHO DIELA GABČÍKOVO
 • Jiří Bureš (VUT v Brně), Bronislav Dupal (Geodézie Kroměříž spol. s r.o)
  REKTIFIKACE ROBOTIZOVANÉ LINKY NA SVAŘOVÁNÍ KAROSÉRIÍ V AUTOMOBILCE BMW UK V OXFORDU
   
 • Firemní prezentace
 • Diskuse

6. blok přednášek - GIS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

 • Václav Čada (ZU Plzeň)
  KONCEPCE VEDENÍ A ÚDRŽBY DIGITÁLNÍHO SOUBORU GEODETICKÝCH INFORMACÍ
 • Vladimír Klimeš (Jihomoravský kraj)
  SOUČASNÁ ÚROVEŇ GEOGRAFICKÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
 • Jiří Hiess (Kraj Vysočina)
  PRAXE VYUŽÍVÁNÍ DIGITÁLNÍ FORMY STÁTNÍCH MAPOVÝCH DĚL PRO VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY V ROCE 2004
 • Petr Polák (ČSGK)
  VAZBY PROCESŮ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU NA VÝKON ZEMĚMĚŘICKÝCH ČINNOSTÍ
   
 • Diskuse

Ukončení 40. GID


Oběd 13:00 - 14:00