SPOLEK ZEMĚMĚŘIČŮ BRNO
               Moravské náměstí 1, 602 00 Brno, Česká republika

Program

STŘEDA 9. LISTOPADU 2006
9:00 - 10:00Prezence účastníků, zahájení výstavy
10:00 - 10:10SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 42. GID
10:10 - 11:00blok A1
11:00 - 11:15přestávka
11:15 - 12:00blok A2
12:00 - 12:20přestávka
12:20 - 13:30blok B -
Katastr nemovitostí
13:30 - 14:30oběd
14:30 - 15:30blok C -
Katastr nemovitostí
15:30 - 16:00přestávka
16:00 - 17:00blok D -
Kartografie
od 19:00SPOLEČENSKÝ VEČER

ČTVRTEK 10. LISTOPADU 2006
9:00 - 10:00blok E - Geoinformatika a výměnné formáty
10:00 - 10:30přestávka
10:30 - 11:30blok F - Geoinformatika a výměnné formáty
11:30 - 12:00přestávka
12:00 - 13:00blok G - Inženýrská geodézie a GPS
13:00- 13:10UKONČENÍ 42. GID
13:10 - 14:00oběd


42. geodetické informační dny

navazují na tradici Brněnských burz pořádaných pravidelně od roku 1962 v Brně. Cílem je odborné a společenské setkání širší odborné zeměměřické veřejnosti nad diskutovanými aktuálními tématy.
Nosnou tématikou 42. geodetických informačních dnů je katastr nemovitostí, kartografie, geoinformatika, inženýrská geodézie a GPS.
Odborná veřejnost bude seznámena v rámci doprovodné výstavy s novinkami technologií, software, přístrojového vybavení, literatury pro geodetickou praxi.

Seminář je určen pro:
 • pracovníky katastrálních a pozemkových úřadů,
 • pracovníky orgánů státní správy a samosprávy, obcí přicházejících do styku s problematikou katastru nemovitostí, pozemkových úprav, stavební činností, apod.,
 • podnikatele, investory, developery, zemědělská družstva, akciové společnosti, samostatně hospodařící zemědělce a vlastníky zemědělské půdy,
 • oprávněné zeměměřické inženýry, projektanty,
 • soudní znalce, komerční právníky a advokáty, realitní kanceláře,
 • organizace z úseku vodního hospodářství a dopravy

Na semináři se budou mimo jiné prodávat CD z minulých odborných seminářů.


Témata přednášek a diskusí

ČTVRTEK 9. LISTOPADU 2006

10:00 - 11:00
Slavnostní zahájení, blok A1

 • Úvodní slovo předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
  Karel Večeře (ČÚZK)
 • Úvodní slovo předsedkyně Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
  Jelena Hudcovská (ÚGKK SR)
 • Po stopách Inků v Peru
  Michal Pavlík (GEFOS Praha)Přestávka 11:00 - 11:15


11:15 - 12:00 - blok A2

 • Sdružení polských geodetů a role profesních sdružení v Polsku
  Andrej Pachuta (Waršavská univerzita, Sdužení polských geodetů)
 • Činnost a působení SSGK, SZG na Slovensku
  Dušan Ferianc (Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov)
  Štefan Lukáč (Slovenský zvaz geodetov)
 • Český svaz geodetů a kartografů - současnost a perspektivy jeho rozvoje
  Václav Šanda (Český svaz geodetů a kartografů


Přestávka 12:00 - 12:20

12:20 – 13:30 - blok B - Katastr nemovitostí

 • Zeměměřická knihovna ODIS a poskytování informací
  Milan Talich (VÚGTK Zdiby)
 • Nová prováděcí vyhláška ke katastrálnímu zákonu a zákonu o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem
  Bohumil Janeček (ČÚZK)

 •  
 • Diskuse

Přestávka 13:30 - 14:30 - oběd


14:30 - 15:30 blok C - Katastr nemovitostí

 • Zavedení e-značky k výstupům KN, poskytování ověřených výstupů z KN mimo KÚ prostřednictvím DP
  Vít Suchánek (ČÚZK)
 • Novinky v dostupnosti mapových dat v ISKN a DP, snímky z mapy v DP, definiční body a orientační mapa parcel
  Jitka Rubešová (KÚ pro Pardubický kraj)
 • Zajímavosti v datech KN
  Zbyněk Souček (ČÚZK)

Přestávka 15:30 - 16:00


 • Standardizace geografického názvosloví a vytváření konceptu popisu map
  Milan V. Drápela (MU)
 • Vývoj názvů brněnských ulic a náměstí - od 13. stol. po dnešek
  Helena Ryšková
 • Kartografické dílo a autorské právo
  Petr Skála (ČZU, Lesnická univerzita)

SPOLEČENSKÝ VEČER od 19:00 hod


PÁTEK 10. LISTOPADU 2006

9:00 - 10:30 blok E - Geoinformatika a výměnné formáty

 • Geomatika v moderní informační společnosti
  Jiří Šíma (ZČU Plzeň)
 • Koncepce základního registru územní identifikace a nemovitostí
  Bohumil Pechr (ČÚZK)
 • GIS pro potřeby měst, obcí, státní správy, správců technického vybavení
  Zdenek Hoffmann (Gepro spol s r.o.)

Přestávka 10:00 - 10:30

10:30 - 11:30 blok F - Geoinformatika a výměnné formáty

 • Činnost a působení České asociace pro geoinformace (CAGI)
  Jiří Hiess (ČAGI)
 • Obsah a struktura výměnného formátu ISKN, možnosti využití
  Petr Kokeš (ČÚZK)
 • Zpracování geometrických plánů ve výměnném formátu ISKN z pohledu resortu ČÚZK
  Jan Kmínek (ČÚZK)
 • Výměnný formát ve formě XML, výhody a využití
  Tomáš Cajthaml (VÚGTK)

 •  
 • Diskuse

Přestávka 11:30 - 12:00

12:00 - 13:00 blok G - Inženýrská geodézie a GPS

 • Automatizované technologie měření a zkušenosti z jejich vyžití v praxi
  Vladimír Gróf (Geoexperts spol. s r.o. Žilina)
 • Vytyčovací síť Simplonského tunelu spojujícího Švýcarsko a Itálii
  Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. (ČVUT)
 • Aktuální stav české sítě permanentních stanic GPS CZEPOS
  Jan Řezníček (Zeměměřický úřad)
 • Aktuální stav slovenské sítě permanentních stanic GPS SKPOS
  Dušan Ferianc (UGKK)

 •  
 • Diskuse

 •  
 • Činnost Spolku zeměměřičů Brno, závěrečné slovo
  Jana Charvátová (SZB)

Ukončení 42. GID


Oběd 13:10 - 14:00