POZEMKOVÉ ÚPRAVY XIII. - Třebíč 22. března 2007

     Třináctý ročník semináře Pozemkové úpravy se uskutečnil v Třebíči předposlední čtvrtek v březnu za tradičního pořadatelství Spolku zeměměřičů Brno a Pozemkového úřadu Třebíč. Do Třebíče se tentokrát sjel rekordní počet 370 pozorných posluchačů, kteří zaplnili velký sál kulturního domu Fórum do posledního místa. Plný sál jednoznačně svědčí o tom, že na populární Kolmanovy semináře se rozhodně nejezdí z nostalgie.

    Kromě slavnostního zahájení připadla Ing. Jaromíru Kopečkovi, řediteli pořádajícího pozemkového úřadu, milá povinnost, když připomenul velice zajímavé červencové výročí. V létě roku 2007 uplynulo rovných sedmdesát let od scelení třísté obce v zemi Moravskoslezské – Náramče na Třebíčsku. K této významné události se navíc podařilo Spolku zeměměřičů získat dobovou publikaci, jež dokládá prvorepublikovou důkladnost s jakou se ke scelování v té době přistupovalo. Kompletní obsah této historické brožurky je součástí tohoto dokumentačního CD-ROM.
    Ale zpět do současnosti. První blok patřil odborníkům z Ústředního pozemkového úřadu Ministerstva zemědělství ČR a hostem z nejváženějších byl ředitel ÚPÚ Ing. Jiří Hladík, který navíc z Prahy přivezl velmi pozitivní zprávy. Například na pozemkové úpravy v rámci protipovodňových opatření se podařilo získat 1 mld. Kč do roku 2012. Další prostředky na letošní rok budou zhruba ve výši 1,8 mld. Kč. Ing. Kamil Kaulich navázal na svoji loňskou přednášku, kdy hodnotil "krizová" poslední léta a konstatoval: "Ten letošní rok se mi zdá až tak optimistický, že se mi to ani nechce věřit." V hlavní části svého příspěvku se věnoval aktualizaci vyhlášky č. 545/2002 Sb. Další přednášející Ing. Jana Pivcová se ve svém příspěvku zabývala využíváním prostředků na pozemkové úpravy z fondů EU. V programovém období let 2007-2013 bude moci Česká republika dosáhnout na 773 mld. Kč ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, přičemž pro financování pozemkových úprav bude určen Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) - opatření I.1.4. (cca 850,5 mil. Kč/rok). Další informace mohou zájemci nalézt na: www.strukturalni-fondy.cz, www.mze.cz a www.env.cz.
    Za ČÚZK se semináře zúčastnil Ing. Stanislav Žofka, který se věnoval změnám v nové katastrální vyhlášce č. 26/2007 Sb. ve vztahu k PÚ. Apeloval mimo jiné na potřebu dodat výsledky zeměměřických činností k posouzení způsobilosti jejich převzetí do KN nejméně 30 dnů před vydáním rozhodnutí o výměně vlastnických práv. Poté účastníky semináře pozdravil předseda Českomoravské komory pozemkových úprav (ČMKPÚ) Ing. Mojmír Procházka a přednesl krátký referát o činnosti komory. Pan předseda informoval mimo jiné o úspěšné schůzce s novým ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem, dále o loňských seminářích na Lipně a ve Strážnici a o vytvoření pracovní skupiny, která zpracovala věcnou náplň jednotlivých etap návrhů PÚ s promítnutím orientačních cen jako pomůcku pro stanovení doporučených cen. K přednášce Ing. Petra Poláka na téma Nový stavební zákon č. 183/2006 Sb. nachystali pořadatelé pro všechny účastníky i malý sborník, jehož text je rovněž na dokumentačním CD. Ing. Zdeněk Hoffmann (Gepro) a Ing. Miloslav Jebavý (Gepard) prezentovali společný příspěvek na téma Analytické podklady pro územní plán, přičemž v druhé části se zaměřili na návaznost na pozemkové úpravy a nastolili otázku legislativního vymezení vztahu mezi územním plánováním a pozemkovými úpravami. Zevrubný exkurs režimem přípravy staveb společných zařízení, ale i stavebním zákonem obecně provedl v závěru semináře Ing. Jiří Blažek ze Stavebního poradenství Brno.
    Během nabitého programu bylo pamatováno i na komerční prezentace firem – systém pro projektování PÚ PROLAND představila Ing. Simona Cikánová za firmu Gepro s.r.o. Praha; Ing. Jan Vorlíček referoval o novinkách v systému POZEM firmy HSI a Ing. Jan Přibyl představil novou firmu K-DATA z Teplic. V předsálí pak vystavovaly svoje produkty Geodis Brno, Atlas Praha a již zmíněná K-DATA Teplice. Zvláštní poděkování patří hlavnímu partnerovi semináře firmě GB-Geodézii Brno za významnou podporu nejen akcím v Třebíči, a taktéž i mediálnímu partnerovi časopisu Zeměměřič, který k prezenci dodal nemálo informativních materiálů.
    Nebývalá účast posluchačů na právě proběhlém třebíčském semináři o pozemkových úpravách dokládá velmi vysoký zájem odborné veřejnosti o tuto problematiku, který se s přílivem finančních prostředků na tuto vysoce prospěšnou činnost ještě dozajista zvýší.

Těšíme se s Vámi na viděnou při dalších akcích Spolku zeměměřičů.


Partneři:Mediální partner: