Kliknout...

Kliknout...


PRŮBĚH SEMINÁŘE VE ZVUKOVÝCH ZÁZNAMECH :

Ing. Václav Čada, CSc.:
Státní a soukromá zeměměřická díla v územně plánovacích podkladech, územních plánech a regulačních plánech - současnost a budoucnost (z pohledu nového stavebního zákona a územně správního členění státu).
audiozáznam referátu - WAV 49 min
 


Ing. Petr Polák:
Odborná způsobilost ve výstavbě podle stavebního zákona a zákona o zeměměřictví. Zeměměřická díla v územním řízení. Zeměměřická díla ve stavebním řádu. Právní, technické a obchodní podmínky vzniku a vlastnictví zeměměřického díla. Povinnosti stavebníků podle zákona o zeměměřictví a stavebního zákona, podmínky šíření zeměměřického díla ve smyslu autorského zákona. Dohled nad činností úředně oprávněných zeměměřických inženýrů, návaznost na státní stavební dohled.
audiozáznam referátu - WAV 54 min

 
Ing. Václav Šanda:
Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby - stavební výkresy budov, mapa stavby a okolí - účel těchto zeměměřických děl pro kolaudaci a budoucí správu zastavěného území.
audiozáznam referátu - WAV 31 min
 
Ing. Petr Polák:
Geometrický plán dokončené stavby, zápis staveb a souvisejících věcných práv do katastru nemovitostí.
audiozáznam referátu - WAV 10 min

 
Ing. Jiří Lechner:
Geometrická přesnost ve výstavbě - seznam a obsah obecně závazných technických norem.
Měření posunů a přetvoření staveb - obsah normy a současná praxe.

audiozáznam referátu - WAV 28 min
 


Ing. Václav Čada, CSc.:
Digitální topologicko-vektorová mapa - základ geografického informačního systému území.
audiozáznam referátu - WAV 22 min

 


  Diskuse:
odpovědi lektorů na dotazy účastníků.
audiozáznam - WAV 56 min
 

Pořadatelé:


Mediální partner:CD vydal Spolek zeměměřičů Brno
CD č. 4 připravili: Ing. Jiří Bureš a Bc. Ivo Krčmář, Brno, Třebíč - září 2004
bures.j@fce.vutbr.cz, ikrcmar@iol.cz - podpora