Hlavicka
Úvod       |        História       |        Zborník referátov       |        Organizačný výbor       |        Tematická komisia       |        Partneri
 

Organizačný výbor

 
ODBORNÝ GARANT:
Ing. Štefan Lukáč - člen VV SSGK, Katedra geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave
 
PRÍPRAVNÝ VÝBOR:
Ing. Dušan Feriac - predseda SSGK
Ing. Elena Beňová - člen VV SSGK
Ing. Peter Kyrinovič, PhD. - Katedra geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave
 

(c) Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, 2011

ISBN 978-80-969692-7-2

Všetky práva vyhradené. Žiadna časť textu nesmie byť použitá na ďalšie šírenie akoukoľvek formou bez predchádzajúceho súhlasu autorov alebo vydavateľstva.

 
Názov   GEODÉZIA A KARTOGRAFIA V DOPRAVE
11. medzinárodná konferencia
    Zborník referátov z medzinárodnej konferencie
Spracoval   kolektív autorov
Vydavateľ   Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
Nakladateľ   Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
Editori   Ing. Peter Kyrinovič, PhD., Ing. Štefan Lukáč
Počet strán   171
Náklad   150 kusov CD
Neprešlo jazykovou úpravou.
Autori referátov zodpovedajú za ich obsahovú a jazykovú stránku.
ISBN 978-80-969692-7-2