ANONYMNÍ UŽIVATEL    
INTRANET ČESKY
REGISTRACE ENGLISH
     ČESKÝ SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ úvodní strana odkazy kontakty
 
>  MENU
 > KDO JSME
 > STANOVY
 > RADA ČSGK
 > REVIZNÍ KOMISE
 > KOMITÉT FIG
 > ODBORNÉ SKUPINY
 > ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ
 > ZEMĚMĚŘICKÝ VĚSTNÍK
 > KOLEKTIVNÍ ČLENSTVÍ
 > STANOVISKA ČSGK
 > AKTUALITY
 > PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 > ODBORNÉ AKCE
 > PRÁVNÍ A TECHNICKÉ PŘEDPISY
 > PUBLIKACE
 > VÝKONOVÝ A HONORÁŘOVÝ ŘÁD
 > HLEDÁNÍ

> STANOVY ČESKÉHO SVAZU GEODETŮ A KARTOGRAFŮ

Hlava I.

Základní ustanovení

Článek 1.

Základní ustanovení

 1. Český svaz geodetů a kartografů, z. s. (dále jen „svaz“) je spolkem, který uplatňuje odborné a společenské zájmy zeměměřičů a osob navazujících vědních oborů a společenských činností, kteří jsou jeho členy.
 2. Pro styk se zahraničím používá svaz jméno Czech Union of Surveyors and Cartographers.
 3. Svaz je členem Českého svazu vědeckotechnických společností a členem mezinárodní federace zeměměřičů FIG (Federation Internationale des geométres).

Hlava II.

Účel činnosti svazu

Článek 2.

Účel činnosti svazu

 1. Účelem činnosti svazu je:
 1. prosazovat odborné zájmy svých členů,
 2. přispět odbornou a vzdělávací činností k technickému, ekonomickému a společenskému rozvoji zeměměřictví a zeměměřičů,
 3. veřejně šířit poznatky vědy a techniky,
 4. zprostředkovat členům setkávání s odbornými tuzemskými a mezinárodními společnostmi a zahraničními partnery,
 5. spolupracovat při rozvoji zeměměřictví s orgány veřejné moci a tuzemskými a zahraničními partnery,
 6. uskutečňovat za účelem rozvoje zeměměřictví a své hospodářské soběstačnosti odbornou vzdělávací, poradenskou, normativní a obdobnou vedlejší činnost.

Hlava III.

Členství ve svazu

Článek 3.

Členství ve svazu

 1. Členy svazu jsou fyzické a právnické osoby, jejichž činnost je v souladu s účelem svazu a jsou zapsány v seznamu členů.

Článek 4.

Členství fyzických osob

 1. Členství fyzických osob vzniká zápisem u Rady svazu buď přímo, anebo prostřednictvím pobočky.
 2. Členství zaniká:
  1. písemným oznámením člena o vystoupení za svazu,
  2. neplacením členských příspěvků ve stanovené lhůtě,
  3. zrušením členství pro neplnění stanov,
  4. úmrtím.
 3. Člen má právo:
  1. volit a být volen do orgánů svazu,
  2. účastnit se činnosti svazu,
  3. obracet se na volené orgány při řešení svých odborných problémů,
  4. dostávat informace o akcích svazu a o důležitých akcích partnerských organizací v zahraničí,
  5. navrhovat pořádání odborných, vzdělávacích a společenských akcí,
  6. využívat s členskými výhodami odborné a vzdělávací akce svazu.
 4. Člen má povinnost:
  1. dodržovat stanovy, Etický kodex zeměměřiče, zásady hospodaření a platit členské příspěvky včas a ve stanovené výši,
  2. prosazovat zájmy svazu a usilovat o jeho odbornou, ekonomickou a společenskou úroveň,
  3. podílet se na činnosti svazu.
 5. Zápis nebo výmaz členství v seznamu provede sekretariát anebo výbor pobočky

Článek 5.

Členství právnických osob

 1. Členství vzniká usnesením Rady svazu a zápisem do seznamu členů.
 2. Členství zaniká:
  1. písemným oznámením o vystoupení ze svazu, a to k 31. prosinci kalendářního roku, v němž bylo oznámení doručeno Radě svazu,
  2. zánikem právnické osoby,
  3. zrušením členství usnesením Rady svazu o neplnění stanov.
 3. Práva člena:
  1. účastnit se činnosti svazu,
  2. dostávat informace o akcích svazu a o důležitých akcích partnerských organizací v zahraničí,
  3. účastnit se sjezdu svazu prostřednictvím jmenovaného delegáta,
  4. vysílat s členskými výhodami své zástupce na všechny akce pořádané svazem,
  5. navrhovat pořádání odborných, vzdělávacích a společenských akcí,
  6. využívat zkušeností, informací a poznatků získaných z mezinárodního styku svazu,
  7. poskytovat svazu dary a obdobné majetkové příspěvky.
 4. Povinnosti člena:
  1. dodržovat stanovy svazu,
  2. platit členský příspěvek včas a ve stanovené výši,
  3. přispívat k uskutečnění odborných akcí pořádaných svazem,
  4. vytvářet podmínky pro činnost svazu a umožňovat svým zaměstnancům a členům aktivní účast při odborných akcích svazu.
 5. Zápis nebo výmaz členství v seznamu provede sekretariát.
 6. Právnická osoba jedná v mezích těchto stanov prostřednictvím statutárních zástupců v souladu se svou zákonnou působností vymezenou ve veřejném seznamu.

Článek 6.

Čestné členství

 1. Čestným členem svazu může být občan České republiky nebo i cizinec, který má mimořádné zásluhy o rozvoj svazu a jeho společenskou vážnost.
 2. Čestné členství uděluje Rada svazu.
 3. Čestný člen má práva a povinnosti jako jiní členové, není však povinen platit členský příspěvek.

Hlava IV.

Organizace svazu

Článek 7.

Organizace svazu

 1. Svaz zakládá pro naplnění účelu své činnosti Pobočky, Odborné skupiny a Národní komitét pro FIG, v nichž sdružuje vybrané členy svazu, kteří jsou fyzickými osobami.
 2. Pobočky, Odborné skupiny a Národní komitét pro FIG nejsou samostatnými právnickými osobami (pobočnými spolky).

Hlava V.

Orgány svazu a jejich práva a povinnosti

Článek 8.

Základní organizační struktura

 1. Sjezd
 2. Členská schůze
 3. Individuální statutární orgán – předseda svazu
 4. Rada svazu
 5. Revizní komise
 6. Tajemník
 7. Sekretariát
 8. Odborné skupiny
 9. Pobočky
 10. Národní komitét pro FIG

Článek 9.

Sjezd

 1. Nejvyšším orgánem svazu je sjezd, který svolává Rada svazu jednou za čtyři roky.
 2. Na žádost minimálně jedné pětiny členů Rada svazu svolává mimořádný sjezd.
 3. Sjezd:
  1. ustavuje mandátní, volební a návrhovou komisi,
  2. projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření svazu za uplynulé volební období,
  3. projednává a schvaluje zprávu Revizní komise,
  4. rozhoduje o změnách stanov, zániku svazu a majetkové likvidaci,
  5. schvaluje zásady hospodaření svazu,
  6. volí členy Rady svazu a členy Revizní komise.
 4. Účastníky sjezdu s právem hlasovat jsou členové svazu.
 5. Usnesení sjezdu jsou platná a účinná, hlasuje-li pro ně prostá většina přítomných.

Článek 10.

Členská schůze a náhradní členská schůze

 1. Členské schůze se konají v mezidobí mezi Sjezdy.
  Členskou schůzi svolává Rada svazu jednou ročně. Členská schůze se usnáší o programu a rozpočtu svazu na období jednoho roku.
 2. Není-li členská schůze usnášení schopná, svolává Rada svazu náhradní členskou schůzi 30 minut po plánovaném zahájení řádné členské schůze. Náhradní členská schůze jedná a rozhoduje pouze o věcech uvedených v pozvánce na řádnou členskou schůzi. Usnesení náhradní členské schůze je platné schválením prosté většiny účastníků.
 3. Členská schůze ani náhradní členská schůze se nemůže usnášet o věcech v působnosti sjezdu.

Článek 11.

Individuální statutární orgán

 1. Individuálním statutárním orgánem svazu je předseda svazu.

Článek 12.

Rada svazu

 1. Rada svazu je nejvyšším výkonným řídícím a koordinačním orgánem svazu mezi členskými schůzemi a sjezdy.
 2. Rada svazu má lichý počet členů. Minimální počet členů je 7.
 3. Členové Rady svazu se volí na Sjezdu a jejich funkční období je 4 roky.
 4. Rada svazu:
  1. plní usnesení sjezdu a naplňuje účel svazu,
  2. schvaluje jednací a volební řády, plány odborné činnosti, rozpočet a hospodaření svazu a vnitřní předpisy svazu,
  3. schvaluje vznik poboček a spravuje jejich seznam,
  4. schvaluje statut Národního komitétu pro FIG, koordinuje a dotuje jeho činnost,
  5. spravuje seznam odborných skupin,
  6. schvaluje členství právnických osob a výši jejich členských příspěvků,
  7. navrhuje výši členských příspěvků fyzických osob,
  8. projednává stanoviska, doporučení a závěry Revizní komise,
  9. uděluje čestná členství ve svazu,
  10. jmenuje tajemníka sekretariátu a řídí jeho činnost,
  11. ze svého středu volí předsedu a místopředsedu,
  12. odpovídá za svou činnost sjezdu,
  13. svolává členské schůze a sjezd svazu.
 5. Předseda a místopředseda:
  1. organizují a řídí činnost svazu mezi zasedáním Rady svazu,
  2. schvalují přípravné a odborné komise pro jednotlivé odborné a vzdělávací akce,
  3. svolávají a připravují zasedání Rady svazu nejméně dvakrát ročně,
  4. připravují rozpočet svazu,
  5. odpovídají za svou činnost Radě svazu.
 6. Jednání Rady se účastní předseda, členové Revizní komise.

Článek 13.

Revizní komise

 1. Revizní komise je samostatným kontrolním orgánem svazu, který odpovídá za svou činnost členské schůzi a sjezdu svazu. Kontroluje dodržování stanov a právního řádu Radou svazu, plnění přijatých usnesení sjezdu a hospodaření svazu. Podle potřeby kontroluje činnost poboček.
 2. Komise má 3 členy.
 3. Členové komise se volí na Sjezdu a jejich funkční období je 4 roky.
 4. Členové komise ze svého středu volí předsedu.

Článek 14.

Tajemník svazu

 1. Rada zřizuje funkci tajemníka a rozhoduje o jejím personálním obsazení a dalších pracovně právních náležitostech.
 2. Tajemník svazu řídí sekretariát a odpovídá za svou činnost Radě svazu.
 3. Tajemník Svazu:
  1. zajišťuje spojení mezi svazem a ČSVTS a to jak v odborné tak hospodářské oblasti a připravuje podklady pro případné jednání představitelů svazu s představiteli ČSVTS,
  2. pořizuje a eviduje všechny zápisy z jednání orgánů svazu.
  3. zajišťuje úplnou realizaci všech usnesení Rady a dalších orgánů svazu.
  4. zodpovídá za úplné organizační zajištění akcí pořádaných svazem.
  5. organizačně zajišťuje činnost všech orgánů svazu
  6. svazu řídí a organizuje sekretariát svazu v zájmu plnění všech úkolů svazu.

Článek 15.

Sekretariát svazu

 1. Sekretariát svazu řídí tajemník svazu.
 2. Sekretariát svazu zabezpečuje administrativně organizační činnost orgánů svazu a organizaci odborných a vzdělávacích akcí.

Článek 16.

Odborná skupina

 1. Odborná skupina sdružuje členy svazu dle specifického společného odborného zájmu a prostřednictvím svých členů organizovaně naplňuje účel činnosti svazu ve své působnosti.
 2. Odborná skupina vzniká a zaniká usnesením Rady svazu a odpovídá za svou činnost Radě svazu.
 3. Odborná skupina se zapisuje v seznamu odborných skupin svazu.
 4. Odbornou skupinu vede předseda zvolený na zasedání prostou většinou zúčastněných členů.
 5. Náplň a činnost si stanoví členové odborné skupiny.

Článek 17.

Pobočka

 1. Pobočka sdružuje obvykle fyzické osoby členy svazu podle regionálního principu nebo dle specifického společného odborného zájmu. Členové pobočky v souladu se stanovami organizovaně naplňují účel činnosti svazu.
 2. Pobočka se zapisuje v seznamu poboček.
 3. Pobočka vzniká a zaniká rozhodnutím členské schůze a zápisem nebo výmazem v seznamu poboček.
 4. Orgány pobočky jsou
  1. členská schůze,
  2. výbor,
  3. revizní komise.
 5. Členská schůze pobočky je nejvyšším orgánem pobočky, která:
  1. volí na čtyřleté období předsedu a členy výboru, předsedu a členy revizní komise,
  2. schvaluje program činnosti pobočky,
  3. rozhoduje o přijetí nových členů pobočky a o zrušení členství,
  4. rozhoduje o zániku pobočky,
  5. rozhoduje podle potřeby o dalších věcech, které nejsou v působnosti výboru.
 6. Výbor pobočky:
  1. je výkonným orgánem pobočky mezi členskými schůzemi, kde předseda a členové zastupují pobočku navenek,
  2. vede evidenci členů a přijímá přihlášky nových členů,
  3. odpovídá členské schůzi a Radě svazu za dodržování stanov a svou činnost.
 7. Revizní komise pobočky:
  1. kontroluje dodržování stanov a dodržování právních předpisů a činnost výboru,
  2. předkládá svá stanoviska členské schůzi a Radě svazu a Revizní komisi svazu,
  3. odpovídá za svou činnost členské schůzi a Revizní komisi svazu.

Článek 18.

Národní komitét pro FIG

 1. Národní komitét FIG plní prostřednictvím svých členů závazky svazu v FIG.
 2. Národní komitét FIG vzniká a zaniká usnesením Rady svazu a odpovídá za svou činnost Radě svazu.
 3. Národní komitét FIG se řídí statutem, který schvaluje Rada svazu.
 4. Členy národního komitétu FIG jsou národní delegáti komisí FIG.
 5. Členové komitétu pro FIG volí ze svého středu svého předsedu komitétu.

Hlava VI.

Hospodaření

Článek 20.

Hospodaření

 1. Hospodaření svazu se řídí rozpočtem, který na kalendářní rok připravuje a schvaluje Rada svazu. Hospodaření se řídí obecně platnými právními předpisy a Zásadami hospodaření svazu, které jsou vnitřním předpisem svazu.
 2. Majetek svazu tvoří hmotný a nehmotný majetek, finanční prostředky, pohledávky a jiná majetková práva vzniklá z činnosti podle stanov. Svaz tímto majetkem odpovídá za své závazky jiným osobám a státu.
 3. Příjmy svazu tvoří členské příspěvky, dary, dotace, rozdíly příjmů a výdajů z odborných, vzdělávací a informační akcí, rozdíly příjmů a výdajů z kulturních a společenských akcí, a rozdíly příjmů a výdajů za plnění smluv jiným osobám.

Hlava VII.

Zánik svazu

Článek 21.

Zánik svazu

 1. O zániku svazu rozhoduje sjezd nejméně dvoutřetinovou většinou přítomných členů.
 2. Po zrušení svazu se provede majetková likvidace. O způsobu majetkové likvidace rozhodne v zákonných mezích sjezd.
 3. Příjmy svazu tvoří členské příspěvky, dary, dotace, rozdíly příjmů a výdajů z odborných, vzdělávací a informační akcí, rozdíly příjmů a výdajů z kulturních a společenských akcí, a rozdíly příjmů a výdajů za plnění smluv jiným osobám.

Hlava VIII.

Závěrečná ustanovení

Článek 22.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy lze v souladu s občanským zákoníkem (Zákon č. 89/2012 Sb.) měnit pouze usnesením sjezdu.
 2. Jednací a volební řády a další vnitřní předpisy jsou pro všechny členy závazné.
 3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace ve veřejném rejstříku.

-----
Stanovy schváleny 11. sjezdem ČSGK dne 30.01.2016 v Praze

Členské příspěvky

 1. Členský roční individuální příspěvek činí 450,- Kč, pobočka za člena 300,- Kč. Roční příspěvek důchodců, osob na mateřské a rodičovské dovolené a studentů činí 100,- Kč, pobočka za tyto členy odvádí 50%. V ročním příspěvku je obsažen příspěvek na činnost FIG ve výši 50,- Kč/rok. V ročním příspěvku není obsažena částka na vydání a doručení Zeměměřického věstníku.
 2. Členské příspěvky jsou splatné na účet svazu k 30. dubnu běžného roku. Nezaplacením členských příspěvků zaniká členství ve svazu a to po předchozím oznámení Rady svazu.
 3. Zápisné činí od roku 2012 u nového individuálního člena činí 100,- Kč, nového kolektivního člena 500,- Kč a je splatné ve lhůtě registrace.
     © 2004