ANONYMNÍ UŽIVATEL    
INTRANET ČESKY
REGISTRACE ENGLISH
     ČESKÝ SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ úvodní strana odkazy kontakty
 
>  MENU
 > KDO JSME
 > STANOVY
 > RADA ČSGK
 > REVIZNÍ KOMISE
 > KOMITÉT FIG
 > ODBORNÉ SKUPINY
 > ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ
 > ZEMĚMĚŘICKÝ VĚSTNÍK
 > KOLEKTIVNÍ ČLENSTVÍ
 > STANOVISKA ČSGK
 > AKTUALITY
 > PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 > ODBORNÉ AKCE
 > PRÁVNÍ A TECHNICKÉ PŘEDPISY
 > PUBLIKACE
 > VÝKONOVÝ A HONORÁŘOVÝ ŘÁD
 > HLEDÁNÍ

> CELOŽIVOTNÍ PROFESNÍ DOŠKOLOVÁNÍ

CPD - Continuing Professional Development

Prof. Tom Kennie - Vice-President of FIG,
Prof. Stig Enemark - Chairman of FIG Commission 2
CPD - Continuing Professional Development and its future promotion within FIG
Přeložil Ing. Václav Slaboch, CSc., ČÚZK Praha - VÚGTK Zdiby

Co je to CPD?

CPD je systematické udržování, zlepšování, rozšiřování vědomostí a dovedností včetně rozvíjení osobních kvalit potřebných pro výkon odborných a technických povinností po celou dobu výkonu povolání. Je to tedy proces, který odborníkovi napomáhá udržet jakost poskytovaných služeb na potřebné úrovni.


Základními znaky efektivního CPD:

 • průběžnost - po celou dobu výkonu povolání
 • profesní a organizační zaměření - na vykonávání profesních a technických povinností s cílem udržení jakosti a požadované úrovně profesních služeb
 • široké zaměření - na znalosti a dovednosti a rozvoj osobních kvalit
 • strukturovanost - systematické udržování, zlepšování, rozšiřování vědomostí a zkušeností

Formy CPD:

 • kurzy, semináře, sympozia a pracovní setkání
 • kongresy, konference a jiná odborná setkání
 • aplikace problémově orientovaných přístupů ke studiu včetně akčního studia a řízeného samostudia
 • strukturovaná četba pro získání hlubších vědomostí v určitém odborném problému
 • vzdělávací balíčky, včetně jejich elektronické formy (CD-ROM, Internet)
 • krátkodobá výměna nebo přesun na jiné pracoviště
 • rozšíření pravomocí v rámci existujícího zařazení, např. jmenování předsedou realizačního nebo pracovního týmu
 • krátkodobé či dlouhodobé uvolnění pro výpomoc či za účelem studia, např. ze statního do soukromého sektoru
 • plánované krátkodobé zařazení do funkce asistenta řídícího pracovníka nebo ředitele
 • služební cesty, práce v zahraničí
 • členství ve výborech příslušných profesních institucí
 • aktivní účast v práci odborných komisí a rad
 • studijní skupiny a studijní návštěvy
 • strukturovaný doplňkový výcvik
 • distanční studium
 • dálkové studium
 • otevřené studium
 • vývojová práce
 • pedagogické působení v rámci vedlejších pracovních činností
 • psaní článků pro odborné časopisy, vedení odborných kurzů a výuka

Proč je CPD důležité?

Úspěšní odborníci ve všech odvětvích si vždy uvědomovali význam nových poznatků, zlepšování svých dovedností a rozvoje osobních kvalit. CPD je ve své podstatě nedílnou součástí odborné praxe.

Důvody narůstajícího významu CPD:

Kvalifikace - odborné odhady konstatují, že vědomosti získané absolvováním odborných kurzů zaměřených na zvýšení kvalifikace mají průměrnou užitečnou životnost asi 4 roky. Tento údaj se může lišit obor od oboru, nicméně to ukazuje na vzrůstající potřebu trvalého aktivního zájmu na udržování kroku s měnícími se technologiemi, legislativou a pracovními postupy. Je-li od odborníků očekávaná i větší zodpovědnost v oblasti řízení, je potřeba získávání nových vědomostí a dovedností o to naléhavější.

Náročnost zákazníků - rozvoj stále narůstající konzumní společnosti se projevuje také lepší informovaností a vyšší náročností veřejnosti na poskytované odborné služby. Po určité době již nelze vystačit se znalostmi a dovednostmi získanými v průběhu základního výcviku nebo vyššího či dalšího vzdělávání.

Spory - odborné profese jsou ve větší míře než v minulosti vystavovány riziku sporů spojených s vymáháním náhrad za škody zaviněné nedbalostí. Náklady na pojištění proti škodám způsobeným zanedbáním povinností v posledních letech značně vzrostly. CPD může riziko vzniku těchto sporů podstatně snížit. Porovnání nákladů na CPD s cenou úhrad za škody způsobené neznalostí může být pro skeptiky určitým zdůvodněním investic do CPD. Objevují se i jisté náznaky, že pojišťovací společnosti mohou zvýhodňovat pojistky za škody způsobené výkonem povolání v případech, že firma realizuje strukturovaný program CPD pro své zaměstance.

Normy - jedním z hlavních úkolů profesních orgánů je pečovat o normy způsobilosti k výkonu povolání. Klíčová úloha CPD spočívá v rozšiřování informací o dohodnutých normách a vytváření podmínek pro jejich respektování.

Zabezpečení jakosti - vzrůstající důraz zavádění systémů pro řízení jakosti a snaha pro průběžném zdokonalování rovněž přispívají k významu CPD. Výcvik a vzdělávání jsou klíčovými prvky v procesu zabezpečování jakosti a komplexního řízení.

Soutěživost - současné moderní podnikání se vyznačuje vysoce konkurenčním charakterem. Podmínkou pro získání dobrých tržních pozic, ať již se jedná o soukromý, veřejný, či státní sektor, je především zaměření pozornosti na jakost poskytovaných služeb, na péči o zákazníka a na technické inovace. Všechna tato opatření, mají-li být efektivní, vyžadují značné investice do rozvoje dovedností pracovníků.

Co je to efektivní CPD?

Efektivní strategie CPD může být identifikována celou řadou chrakteristických rysů. Podstatou efektivního CPD je zlepšování odborné výkonnosti a úspěšnosti organizačních změn. Kvalita CPD by se měla projevit především na výstupu.
Efektivní CPD je:

 • považováno za investici do řízení lidských zdrojů
 • vázáno na organizační strategii a individuální potřeby
 • zaměřeno na praktický výcvik a rozvoj dovedností, které doplňují teoretické kursy
 • vyhodnocováno jak před, tak po absolvování kurzu
 • rozdílné pro "teoretickou část" a "praktickou část"
 • uplatňováno v praxi a při zavádění změn na pracovišti
 • ve svých aplikacích flexibilní včetně otevřených, dálkových a samostatných přístupů ke studiu

Jednotlivé etapy zlepšování řídícího a odborného výkonu jsou:

 1. Nevědomá nekvalifikovanost - neuvědomujeme si potřebu zlepšení (reflexní by měla být diagnóza zahrnující vlastní ohodnocení, oficiální vyhodnocení - např. školitelem, porovnání s kompetenčním modelem)
 2. Vědomá nekvalifikovanost - nyní si uvědomujeme problém (reflexí by mělo být strukturované CPD zahrnující výcvik a rozvoj)
 3. Vědomá kvalifikovanost - jsme schopni s vědomým úsilím plnit úkol (plánovaně a kontrolovaně se promítají výsledky CPD do praktických aplikací)
 4. Podvědomá kvalifikovanost - pracovat na patřičné úrovni bez vědomého úsilí (průběžné vyhodnocování úspěšnosti CPD)

CPD v rámci FIG

a) Potřeba vymezení jasnějších vztahů mezi CPD a organizační strategií

Mají-li být členským asociacím FIG usnadněny podmínky pro bezprostřednější propojení CPD s jejich organizačními záměry, je třeba, aby organizační struktura obsahovala (s přihlédnutím k místním kulturním potřebám) tyto aspekty:

 • proces podnikatelského plánování
 • postup určování jednotlivých záměrů a jejich prověřování (schéma vyhodnocování výsledků)
 • systém sledování funkčního a profesního rozvoje (plán osobního rozvoje - PDP - Personal Development Plan).

Důsledné využívání PDP může mimo jiné přispět k tomu, že CPD bude nejen sledováno, ale i plánováno.

b) Potřeba rozvíjení systematického výcviku

 • Pro zvýšení účinnosti CPD je nutné, aby systematické výcvikové programy byly zakončovány získáním postgraduální či jiné kvalifikace, která by navazovala na zkušenosti praktické.

c) Potřeba rozvíjení systematických přístupů ke studiu

Efektivnost CPD je možno zabezpečit prostřednictvím systematického učebního plánu, který by měl vést k podstatě zlepšeného výkonu založenému na uplatňování nových dovedností nebo nových poznatků. Takový učební plán může zahrnovat kromě výcviku formou obvyklích akcí CPD také předávání poznatků podložených praktickými zkušenostmi. Má-li být předávání takových poznatků vhodné pro CPD, je nutné takové studium presentovat ve strukturované formě, založené pokud možno na "učebním kontraktu" (projektu průběžného doškolování).

Aby efektivnost CPD bylo možno prokázat, je od praktiků požadováno, aby důkazy o přínosu CPD poskytovali formou strukturovaného učebním kontraktu. Učební kontrakt má pomoci účastníkům CPD zdůvodnit podstatu změn, které chtějí realizovat a sledovat případné zvýšení jejich schopností. Učební kontrakt požaduje odpovědi na pět otázek:

 • Jaké byly moje předcházející vědomosti a zkušenosti? ("kde jsem byl?")
 • Jaké jsou moje současné přednosti a nedostatky vzhledem k identifikovatelné potřebě? ("kde jsem nyní?")
 • Jakou úroveň zručností a znalostí chci získat? ("kde chci být?")
 • Jaký učební plán či strategii příjmu? ("Jak toho dosáhnu?")
 • Jaký důkaz mohu poskytnout pro ilustraci zlepšeného výkonu? ("Jak poznám, že jsem toho dosáhl?")

d) Vzrůstající význam celoživotního manažerského doškolování

Rozvoj a složitost organizací, požadavky klientů a tempo změn vyžadují od zeměměřičů širší škálu dovedností než doposud. Podmínkou úspěšnosti zeměměřické profese ve světě bude schopnost zeměměřičů prokazovat zdokonalené manažerské a řídící schopnosti vedle dovedností specializovaných a technicko-odborných.

Odborný úspěch zahrnuje:

 • odborné a technické schopnosti
 • analytické a podnikatelské schopnosti
 • organizační řídící schopnosti
 • interpersonální a sebeřídící schopnosti

Prohlášení FIG o CPD

Mezinárodní federace zeměměřičů (FIG) je přesvědčena, že CPD má rozhodující význam pro práci kvalifikovaného zeměměřiče v průběhu celé jeho pracovní kariéry. FIG bude prostřednictvím svých členských asociací poskytovat podporu a vedení zeměměřičům, kteří usilují o rozšiřování svých vědomostí, dovedností a zkušeností.

FIG zastává koncept celoživotního studia, které je obsahem CPD a vybízí zeměměřiče, aby zejména

 • zpracovali své osobní pracovní plány CPD (plány osobního rozvoje) zdůrazňující budoucí cíle studia
 • považovali CPD za kontinuální proces rozvoje, kerý má být zabezpečován vyváženou a pružnou soustavou formálních a neformálních učebních aktivit
 • aktivity CPD byly cíleny především na zvyšování výkonnosti (výstupy CPD), než na úroveň vstupů do CPD

Závěr

Všichni zeměměřiči se musí pohotově přispůsobovat rychle se měnícímu prostředí, ve kterém pracují. CPD, které se zaměřuje na prověřování osobních schopností a na zpracovávání strukturovaných akčních plánů pro rozvoj stávajících a nových dovedností, nabývá stále většího významu. Uvedený proces je výchozí informací pro členské asociace a jednotlivé zeměměřiče k prověření a potenciálnímu zdokonalení jejich současných přístupů k celoživotnímu profesnímu doškolování.

     © 2004